Glossar

In das Glossar wurden Begriffe aufgenommen, die sich auf Institutionen, Amtsträger und herrschaftliche Tätigkeitsfelder in der zweiten Hälfte des 17. und der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts im deutschen, ungarischen und tschechisch-böhmischen Raum beziehen.

Deutsch Ungarisch Lateinisch in ungarischen Quellen Tschechisch
Accessist járulnok / alírnok accessista služebný personál [?]
Adeliger nemes nobilis šlechtic
Adelsbrief nemeslevél litterae nobilitariae nobilitační diplom
Agent ügyvivő agens agent
Amt hivatal officium úřad
ins Amt eingesetzt hivatalba beiktatva installatus dosadit (do úřadu)
Anwalt ügyvéd procator advokát
Anweisung / Instruktion utasítás instructio instrukce
Assessor / Erbrichter törvénybíró, választott bíró assessor / arbiter přísedící
Auftrag / Kommission megbízás delegatio / commisio nařízení / komise
Ausgabe kiadás erogatio vydání
Aussterben kihalás caducitas vymření
Befreiung / Immunität mentesség immunitas svobody / osvobození
behördlich hatóságilag magistratualiter úřední
Berechnung összeszámlálás connumeratio vyúčtování, suma
Beschlagnahme végrehajtás sequestratio / confiscatio zabavení / konfiskace
Beschluß / Bescheid végzés / ítélet deliberatio rozhodnutí / usnesení
Bestätigung bizonyítás contestatio potvrzení
Bezirk járás processus kraj
Burggraf várnagy (esetenként udvarbíró) castellanus purkrabí
Deputat kiküldött deputat / exmissus deputát
Deputation kiküldöttség deputatio deputace
deputieren kirendel deputare vyslat
Deputierter követ ablegatus vyslanec
Dienst szolgálat servitium služba
Distrikt / Kreis kerület districtus kraj
Dorf falu possessio ves, vesnice
Eigenmächtigkeit hatalmaskodás   trestný čin
Einberufung összehívás / egybehívás convocatio svolání
Einkommen / Einkünfte jövedelem proventus příjmy
Einnahme bevétel perceptio příjem
Einsetzung beiktatás statutio dosazení
Ernennung kinevezés nominatio / denominatio jmenování
Erneuerung tisztújítás restauratio restaurace, obnovení
Erwerb szerzemény aquisitio výdělek, zisk
Festung végvár confinium pevnost
Fiskal, advocatus fisci ügyész fiscalis právní zástupce / obhájce
Gegenschreiber ellenőr contrascriba kontrolor
Geistliches Gericht szentszék sedes spiritualis konzistoř
Gemeinde közösség communitas obec, společenství
Gemeinschaftlicher Besitz közbirtokosság compossessoratus kondominium
Generalversammlung közgyűlés congregatio generalis generální sněm
Geschworener esküdt juratus assessor / jurassor porotce / přísežný
Gesetz törvény lex / decretum zákon
Gewohnheitsrecht szokásjog consuetudo zvykové právo, obyčejové právo
Grenzbesichtigung határjárás reambulatio metarum obrana (ostraha) zemské hranice
Grenze, Grenzgebiet végvidék confinium hranice
Hauptmann kapitány capitaneus hejtman / kapitán
Häusler zsellér inquilinus chalupník, domkář; podruh
Hofrichter udvarbíró provisor dvorský rychtář
Kastner kasznár frumentarius obročník, obroční písař
Kompetenz / Zuständigkeit illetékesség competentia kompetence
Konskription összeírás conscriptio konskripce
Kriegskasse hadipénztár cassa militaria válečná kasa
Landeskasse házipénztár cassa domestica veřejné prostředky
Liste / Tabelle betáblázás intabulatio intabulace, zapsání
Mahnung megintés admonitio / citacio předvolání
Marktflecken mezőváros oppidum městečko
Marktort vásároshely emporium trh, tržiště
Meierhof majorság allodium / allodiatura hospodářský dvůr, poplužní dvůr
Öde / Heide puszta praedium pusta
Patrimonialgericht / Herrenstuhl úriszék   vrchnostenský (patrimoniální) soud
Patronatsrecht kegyúri jog jus patronatus patronát
Pfand zálog pignus záloha, zástava
Rat / Ratsherr tanácsos consiliarius radní, člen rady
Rechnung számadás computus účet
Rechnungsabnehmer / Rechnungsrevisor számvevő exactor kontrolor, revident
Rechtspraktikant joggyakornok adjunctus adjunkt
Regierungsbehörde kormányszék dicasterium vládní úřad
Residenz székhely residentia rezidence
Richter bíró judex rychtář
Schankrecht / Schankgerechtigkeit kocsmáltatási jog jus educillationis šenkovní právo
Schenkung adomány donatio dar, darování/donace
Statthalter des Königs királyi helytartó locumtenens regius královský místodržící
Statthalter helytartó locumtenens místodržící
Stellvertreter helyettes substitutus zástupce
Steuer adó contributio daně, kontribuce
Steuerpflicht adórovás dica daňová povinnost
Steuereinnehmer adószedő perceptor výběrčí daní
Strafprozeß büntetőper causa criminalis trestní proces
Stuhlrichter szolgabíró judex nobilium / judlium soudní stolice [?]
Urteil(surkunde) ítéletlevél litterae adjudicariae rozsudek
Ungehorsam makacsság contumatia zrušení, kontumace
Untertan jobbágy / alattvaló
(esetleg zsellér)
colonus / subditus poddaný
Vermahnung /  Protest tiltakozás inhibitio procesní právo / protest
Vermittler közbenjáró arbiter zprostředkovatel, vyjednavač
Vertrag szerződés contractus smlouva
Verwalter tisztaró provisor správce
Vollstreckung végrehajtás executio exekuce
Vormund árvagondnok / árvagondviselő curator orphanorum / curator pupillorum kurátor, poručník
Wahl választás / kiválasztás electio volba
Wappenbrief címereslevél litterae armales erbovní (nobilitační) listina
Zehnteinnehmer tizedszedő decimator výběrčí
Zirkular körlevél litterae circularae / currens oběžník, cirkulář